Tin tức »Chi bộ - Đoàn thể

Ngày 23 tháng 04 năm 2019

Chi bộ - Đoàn thể

Đăng ký Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Chỉ thị số 29-CT/TU của Thành ủy Đà Nẵng
Đảng viên Chi bộ triển khai thực hiện