Thông báo

Ngày 18 tháng 02 năm 2018

Thông báo

Cập nhật lúc : 09:29 14/09/2016  

Kết quả thi tuyển, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo đối với thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017
Thực hiện Kế hoạch số 771/KH-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND quận Cẩm Lệ về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ thông báo kết quả điểm thi tuyển, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo đối với thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm học 2016-2017 như sau:

1. Kết quả điểm thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận năm học 2016-2017

 Có Bảng điểm tổng hợp kết quả thi tuyển kèm theo Thông báo này

2. Về phúc khảo kết quả thi tuyển

a) Thời gian

Từ ngày đăng Thông báo đến hết ngày 26 tháng 9 năm 2016.

b) Địa điểm nhận đơn phúc khảo

Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND và UBND quận Cẩm Lệ, số 40, đường Ông Ích Đường quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Hết thời hạn trên, Hội đồng tuyển dụng không xem xét giải quyết đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh.

Vậy, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả thi tuyển, thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo cho thí sinh dự tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo quận Cẩm Lệ năm 2016-2017 được biết./.

 

Bảng tổng hợp điểm

Tải file 1