Thông báo

Ngày 17 tháng 11 năm 2018

Thông báo

Lập danh sách giáo viên thuyên chuyển trong quận và ngoài quận năm học 2017-2018 (theo mẫu) và nộp các bản photo hợp đồng lao động (Các trường công lập)
Các trường công lập: lập danh sách giáo viên thuyên chuyển trong và ngoài quận; Photo các quyết định hợp đồng lao động (hợp đồng ngân sách ...