Đơn vị trực thuộc »Trường THCS

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

Trường THCS

Cập nhật lúc : 04:34 16/06/2015  

THCS Đặng Thai Mai

<p>Tổ Ngoại ngữ-Thể dục-Nhạc-MT gồm 07 gi&aacute;o vi&ecirc;n:</p><p>- Tổ trưởng: L&ecirc; Thị Xu&acirc;n (CM: Anh)</p><p>+ Nguyễn Thị Th&aacute;i Nhi&ecirc;n (CM: Anh)</p><p>+ L&ecirc; Thị Xu&acirc;n (CM: Anh)</p><p>+ L&ecirc; Văn Hải (CM: Thể dục)</p><p>+ Ng&ocirc; Văn Trường (CM: Thể dục)</p><p>+ Nguyễn Thị Yến Ly (CM: Nhạc)</p><p>+ Đỗ Thị Kim Phụng (CM: MT)</p><p>+ Nguyễn THị Thanh Hồng</p>


Xem chi tiết đơn vị