Đơn vị trực thuộc »Trường Mầm Non

Ngày 21 tháng 11 năm 2018

Trường Mầm Non

Cập nhật lúc : 04:33 18/08/2015  

Mầm non Bình Hòa

<p>Trường được th&agrave;nh lập từ năm 2010, c&oacute; tổng diện t&iacute;ch sử dụng gần 1000 m2 với tổng kinh ph&iacute; tr&ecirc;n 7 tỉ đồng. Trường c&oacute; địa thế v&ocirc; c&ugrave;ng tho&aacute;ng m&aacute;t, an to&agrave;n với tổng số ch&aacute;u từ 150 -200 . Hằng năm nh&agrave; trường đ&atilde; v&agrave; đang kh&ocirc;ng ngừng tu bổ - tạo m&ocirc;i trường khang trang, sạch đẹp. Đầu tư&nbsp; đầy đủ trang thiết bị đ&aacute;p ứng theo y&ecirc;u cầu v&agrave; đảm bảo điều kiện chăm s&oacute;c gi&aacute;o dục, an to&agrave;n cho trẻ.</p><p>Trường MN B&igrave;nh H&ograve;a đi l&ecirc;n từ m&aacute;i ấm cơ sở MN B&igrave;nh H&ograve;a c&oacute; bề d&agrave;y lịch sử 16 năm. Trường lu&ocirc;n l&agrave; khối tập thể sư phạm đo&agrave;n kết, đồng thuận, hợp t&aacute;c, thể hiện tốt tinh thần tr&aacute;ch nhiệm để ho&agrave;n th&agrave;nh nhiệm vụ , lu&ocirc;n giữ phẩm chất- phong c&aacute;ch, đạo đức nh&agrave; gi&aacute;o, lu&ocirc;n khắc phục kh&oacute; khăn trong học tập để n&acirc;ng cao tr&igrave;nh độ chuy&ecirc;n m&ocirc;n, đạt chuẩn 100% v&agrave; tr&ecirc;n chuẩn đạt 70%</p><p>Trường MN B&igrave;nh H&ograve;a lu&ocirc;n phấn đấu kh&ocirc;ng ngừng n&acirc;ng cao chất lượng trường v&agrave; ph&aacute;t huy truyền thống tốt đẹp để xứng đ&aacute;ng với sự quan t&acirc;m của c&aacute;c cấp l&atilde;nh đạo v&agrave; kh&ocirc;ng phụ l&ograve;ng t&iacute;n nhiệm, tin y&ecirc;u của qu&iacute; bậc phụ huynh./.</p>


Xem chi tiết đơn vị